""
  C   
"" "" "" ""
( )


  /Arms/Lipetskaya_oblast/lipetsk_reg_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lipetsk_r1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lipetsk_k1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lipetsk_s1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lipetsk_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/volovski_c_rf2_zn.gif

1781 .

1861 .

1968 .

1996 .
-
2004 .
  /Arms/Lipetskaya_oblast/gryazi_s1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/gryazi_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/gryazi_rf3_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/gryazinski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/dankov_r1_zn.gif

2003 .

1988 .

1992 .

2008 .
-
2004 .

1779 .
  /Arms/Lipetskaya_oblast/dankov_k1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/dankov_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/dankovski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/dobrinski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/dobrovski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/dolgorukovo_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/dolgorukovski_c_rf2_zn.gif

1862 .

1995 .
-
2005 .
-
2004 .
-
2004 .

1995 .
-
2003 .
  /Arms/Lipetskaya_oblast/elets_r1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/elets_r2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/elets_k1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/elets_s1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/elets_s2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/elets_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/eletski_c_rf2_zn.gif

1730 .

1781 .

1862 .

1967 .


2004 .
-
2004 .
  /Arms/Lipetskaya_oblast/zadonsk_r1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/zadonsk_k1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/zadonsk_s1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/zadonsk_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/zadonsk_rf4_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/zadonski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/izmalkovski_c_rf2_zn.gif

1781 .

1859 .


1995 .

2008 .
-
2004 .
-
2004 .
  /Arms/Lipetskaya_oblast/krasninski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lebedyan_r1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lebedyan_k1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lebedyan_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lebedyan_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lebedyanski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/lev-tolstovski_c_rf2_zn.gif
-
2004 .

1781 .

1861 .

1995 .

2009 .
-
2003 .
- -
2003 .
  /Arms/Lipetskaya_oblast/lipetski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/stanovlyanski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/terbunski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/usman_r1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/usman_k1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/usman_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/usman_rf3_zn.gif
-
2004 .
-
2003 .
-
2004 .

1781 .

1861 .

1995 .

2012 .
  /Arms/Lipetskaya_oblast/usmanski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/hlevenski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/chaplygin_r1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/chaplygin_k1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/chaplygin_rf1_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/chaplygin_rf3_zn.gif  /Arms/Lipetskaya_oblast/chaplyginski_c_rf1_zn.gif
-
2004 .
-
2004 .

1781 .

1862 .

1995 .

2005 .
-
2004 .
   \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif