""
  C   
"" "" "" ""
( )
-

  /Arms/Novgorodskaya_oblast/novgorod_reg_r3_zn.gif  \Arms\Novgorodskaya_oblast\novgorod_reg_r7_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/novgorod_reg_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/veliki-novgorod_r3_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/veliki-novgorod_k1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/veliki-novgorod_s1_zn.gif

1856 .

1995 .

1781 .

19 .

1969 .
  /Arms/Novgorodskaya_oblast/veliki-novgorod_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/veliki-novgorod_rf2_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/veliki-novgorod_rf4_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/batetski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/borovichi_r1_zn.gif

1991 .

19 .

1998 .

2010 .
-
2010 .

1772 .
  /Arms/Novgorodskaya_oblast/borovichi_k1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/borovichi_s1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/borovichi_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/valdai_r1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/valdai_k1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/valdai_s1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/valdai_rf1_zn.gif

1864 .

1969 .

2012 .

1772 .

19 .

1977 .

2007 .
  /Arms/Novgorodskaya_oblast/valdaiski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/volotovski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/demyansk_r1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/demyansk_k1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/demyansk_k2_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/demyansk_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/krestetski_c_rf1_zn.gif
-
2011 .
-
2010 .

1855 .

1- 19 .

2- 19 .

2006 .
-
2012 .
  /Arms/Novgorodskaya_oblast/kresttsy_r1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/kresttsy_k1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/kresttsy_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/lyubytino_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/mala-vishera_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/malovisherski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/malovisherski_c_rf2_zn.gif

1781 .

1857 .

2008 .

1997 .

. . 2006 .
-
1997 .
-
. . 2015 .
  /Arms/Novgorodskaya_oblast/marevski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/moshenski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/novgorodski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/okulovski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/parfinski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/pestovo_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/pestovski_c_rf2_zn.gif
Ш -
1999 .
-
1997 .
-
1998 .
-
2006 .
-
2004 .

2011 .
-
1997 .
  /Arms/Novgorodskaya_oblast/poddorski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/soletski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/soltsy_rf3_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/staraya-russa_r1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/staraya-russa_k1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/staraya-russa_s1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/staraya-russa_rf1_zn.gif
-
2010 .
-
1997 .

2010 .

1781 .

19 .


1991 .
  /Arms/Novgorodskaya_oblast/staraya-russa_rf2_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/staraya-russa_rf3_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/hvoininski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/holm_r1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/holm_k1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/holm_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/chudovo_rf1_zn.gif

2003 .

2011 .
-
2012 .

1781 .

1861 .

2008 .

1997 .
  /Arms/Novgorodskaya_oblast/chudovski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/shimsk_rf1_zn.gif  /Arms/Novgorodskaya_oblast/shimski_c_rf1_zn.gif
-
2008 .

2006 .
-
2008 .
   \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif