""
  C   
"" "" "" ""
( )


  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_reg_r4_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_reg_r5_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_reg_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_reg_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_r1_zn.gif
 .
1878 .
 .
1997 .
 
2005 .
1- ̨ .
1712 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_r2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_r3_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_r5_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_k1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_s3_zn.gif

1878 .
2- ̨ .
1712 .
 
1730 .

1781 .

1881 .

1969 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\voronezh_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\aidarovskoe_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\anninski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\babyakovo_s1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\beryozovskoe_rf1_zn.gif

2011 .

1998 .
-
2007 .

1965 .
Ш
2011 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\bobrov_r1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\bobrov_k_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\bobrov_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\bobrovski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\bobrovski_c_rf2_zn.gif

2008 .

1781 .

1859 .

2006 .
-
1998 .
-
1998 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\boguchar_r1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\boguchar_k_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\boguchar_s2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\boguchar_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\boguchar_rf3_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\bogucharski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\bolshevereiskoe_rf2_zn.gif

1781 .

1859 .

2-

1992 .

2004 .
-
2006 .

2012 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\borisoglebsk_f2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\borisoglebsk_r1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\borisoglebsk_k_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\borisoglebsk_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\buturlinovski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\velikoarhangelskoe_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\verhnemamonski_c_rf1_zn.gif

1765 .

1781 .

1861 .

2004 .
-
2005 .

2000 .

- 2006 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\verhni-mamon_s1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\verhnehavski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\vorobiyovski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\gvazda_r1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\gribanovka_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\gribanovka_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\gribanovski_c_rf_zn.gif

-
2003 .
ܨ -
2006 .

1781 .

1995 .

2017 .
-
2006 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\devitsa_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\divnogorie_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\zemlyansk_r1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\zemlyansk_k_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\zemlyansk_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\kalacheevski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\kamenka_rf2_zn.gif

2012 .

1993 .

1781 .

1859 .

2011 .
-
1999 .

2011 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\kamenski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\kantemirovka_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\kantemirovski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\kashirski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\korotoyak_r2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\korotoyak_k_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\korotoyak_rf_zn.gif
-
2007 .

2010 .
-
2007 .
-
2007 .

1781 .

1859 .

2007 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\kostenki_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\liski_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\liskinski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\losevskoe_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\narodnenskoe_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\nizhnevedugskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\nizhnedevitsk_r_zn.gif

1993 .

1997 .
-
2006 .

2012 .

2006 .

2012 .

1781 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\nizhnedevitsk_k_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\nizhnedevitski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novaya-usman_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novovoronezh_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novovoronezh_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novozhivotinnovskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novosilskoe_rf1_zn.gif

1859 .
 -
2007 .
 


2006 .

2011 .

2012 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novousmanski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novohopyorsk_r_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novohopyorsk_k_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novohopyorsk_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\novohopyorski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\olhovatski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ostrogozhsk_r1_zn.gif
-
2006 .
Ϩ
1781 .
Ϩ
1859 .
Ϩ
2008 .
Ϩ -
2006 .
-
2006 .

1781 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ostrogozhsk_k1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ostrogozhski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\pavlovsk_r2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\pavlovsk_k_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\pavlovsk_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\pavlovski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\pavlovskoe_rf1_zn.gif

1859 .
-
2008 .

1781 .

1859 .

2002 .
-
2007 .

2012 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\paninski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\perlyovskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\petropavlovski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\povorinski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\podgorenski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ramonski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ramon_rf1_zn.gif
-
2006 .
˨
2012 .
-
2007 .
-
2007 .
-
2006 .
-
2005 .

1999 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ramon_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\repiyovski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\rossosh_s_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\rossosh_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\rossosh_rf5_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\rossoshanski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\rossypnyanskoe_rf2_zn.gif

2012 .
ܨ -
2006 .

1972 .

1993 .

2004 .
-
2008 .

2018 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\russkaya-gvozdyovka_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\sadovoe_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\semiluki_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\semiluki_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\semilukski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\semilukskoe_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\sklyaevskoe_rf1_zn.gif
 Ĩ
2012 .

2002 .


2008 .
-
2006 .

2008 .

2012 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\somovskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\stadnintskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\staraya-kalitva_r1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\starovedugskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\strelitsa_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\stupinskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\talovski_c_rf_zn.gif

2012 .

2012 .
 
1781 .

2012 .

2012 .

2012 .
-
2006 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ternovski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\usmanskoe-2_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\hoholski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\hrenovoe-bobrovski_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\chistopolyanskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ertil_rf3_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ertil_rf5_zn.gif
-
2006 .
2-
2007 .
-
2004 .

- 2004 .

2013 .


2009 .
  \Arms\Voronezhskaya_oblast\ertilski_c_rf_zn.gif  \Arms\Voronezhskaya_oblast\yamenskoe_rf_zn.gif
-
2007 .

2009 .
   \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif