""
  C   
"" "" "" ""
( )


  /Arms/Hakasiya_respublika/hakasiya_reg_rf8_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/abakan_s1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/abakan_s2_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/abakan_s3_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/abaza_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/altaiski_c_rf2_zn.gif

1-

2-

1980 .

2001 .
-
2015 .
  /Arms/Hakasiya_respublika/askizski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/beiski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/bograd_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/bogradski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/bogradski_c_rf2_zn.gif

2006 .
-
2008 .
-
2012 .

2022 .
-
18.05.2010 .
-
10.06.2010 .
  /Arms/Hakasiya_respublika/ordzhonikidzevski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/pervomaiskoe_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/pulankol_rf2_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/sayanogorsk_s1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/sayanogorsk_s2_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/sayanogorsk_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/sayanogorsk_rf2_zn.gif

- 2011 .

2022 .

2019 .

1-

2-

2003 .

2008 .
  /Arms/Hakasiya_respublika/sorsk_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/sorsk_rf2_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/tashtyp_rf2_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/tashtypski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/ust-abakanski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/chernogorsk_s1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/chernogorsk_s2_zn.gif

. 2005 .

2006 .

2013 .
-
2009 .
- -
2012 .


1987 .
  /Arms/Hakasiya_respublika/chernogorsk_rf1_zn.gif  /Arms/Hakasiya_respublika/shirinski_c_rf2_zn.gif

2004 .
-
2008 .
   \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif